مهندس

اشتراک گذاشته شده با :

مهندس اندرزی


khorasannews.com
اندرزهای بزرگمهر بارقه حکمت در ایران باستان - خراسان
ﻣﻬﻨﺪس ﯾﺪاﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﯽ،ﻣﺴﻌﻮده اﻓﻐﺎﻧﯽ. ٩٥٢٠٣٠٣٢/ ر. ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى. (ﻧﻮﺑﺖ اول). ﺷﺮ ﺖ ﺷﻬﺮ ﻬﺎ ﺻﻨﻌﺘ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ اﺟﺮا ﭘﺮوژه. ﺗ ﻤﻴﻞ روﺳﺎز ، آﺳﻔﺎﻟﺖ ...
math-sci.iranjournals.ir
اصل مقاله (910 K) - نشریه ریاضی و جامعه
23 جولای 2016 ... در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺮﺧ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺷﺨﺼ ﺧﻮدم را در ﻗﺎﻟﺐ اﻧﺪرزﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و داﻧﺶ ﮔﺮان ﺟﻮاﻧ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ام ﮐﻪ ..... ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺎﻫﯿﻨ ، داﻧﺸ ﺎه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس، داﻧﺸ ﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳ ، ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺑﺮق.
chorion.blogsky.com
کوریون
... از آب در بیاد، احمق جون نباید بهم می گفت کوریون جون الان مهندس جون میرسه، هی پا .... قصیده ای پندی اندرزی لبخندی کوفتی دردی زهرماری چیزی داشته باشم، چیزی به ...