وقتی با یک مهندس ازدواج می کنید، باید مطمئن باشید که برای آخر هفته، تعطیلات تابستان، برنامه غذایی و آینده تان برنامه دارید.