1 جولای 2014 ... ... فرزند محمد علی طباطبائی، میرزا ابوالقاسم فرزند حسن، شیخ موسی فرزند شیخ جعفر نجفی و ملا رضا استرابادی است. .... اقربایم هر یک از بهر اذیت عقربی ..... چگونگی درگذشت مهندس کریم ساعی، پایه گذار جنگلداری علمی در ایران.