1 جولای 2014 ... ... ابوالقاسم فرزند حسن، شیخ موسی فرزند شیخ جعفر نجفی، و ملا رضا استرابادی؛ اما از شاگردان او اطلاعی در دست نیست. ..... اقربایم هریکی از بهر اذیت عقربی ..... چگونگی درگذشت مهندس کریم ساعی، پایه گذار جنگلداری علمی در ایران.