46- گروه سایبری مهندس میرزابیگی ..... فهمید که در ساعت، روز، ماه و سال معینی زندگی اش به وسیله ی نیش عقربی خاتمه خواهد یافت. .... جعفر سبحاني، آيين وهابيت.