25 ژوئن 2012 ... مهندس محمد رضا بهمنی(فرازمند) · ورود به بلاگفا .... (حضرت امام جعفر صا دق) ..... 52- زن عقربی است که گزیدن آن دلچسب و شیرین ا ست . ( حضرت علی (ع) ).