تا مغز استخوان سکولار بود اما برای دینمداران صادق از جمله مهندس بازرگان و دکتر سحابی ... دوانی و محمد مختاری و محمد جعفر پوینده تا سعیدی سیرجانی و حسین برازنده و احمد ..... این داستان قورباغه‌ای است که عقربی را روی پشت خود حمل کرده تا به آن سوی  ...