فضل اله. شکرالهی. مهندسی مکانیک-حرارت سیالات. کارشناسی. 141. وحیدرضا. فرحبخش فارسی ... کارشناسی. 151. روح الله. نظیری سعید. مهندسی مکانیک-طراحی جامدات. کارشناسی. 152. رحیم. رنجبر .... اندرزی گرگری. مهندسی مکانیک-طراحی جامدات.