نام: امیر حسینی کلورزی .... مهندس ارشد خوردگی و پوششهای صنعتی فولاد خوزستان بمدت ۱ سال. مهندس ارشد جوشکاری و تستهای غیر مخرب فولاد خوزستان از سال ۱۳۸۰.