درسی - آزاد - قسمت اول برای ارتباط درسی با دانشجوبان و قسمت دوم برای دل خودم.